Contact Us

To contact CALA Southern California Chapter Officers:

President: Jie Tan (jtian@exchange.fullerton.edu)

VP/President-Elect: Kuei Chiu (Kuei.Chiu@ucr.edu)

Treasurer: Ying Xu, (yxu1@exchange.calstatela.edu)

Membership Chair: Maggie Wang (wang_maggie@hotmail.com)

Immediate-past president: Icy Smith (icy@eastwestdiscovery.com)

Webmaster: Amy Jiang (ajiang@laverne.edu)